سرمايه شرکت و ترکيب سهامداران:

سرمايه شرکت از ابتداي تاسيس مبلغ سه ميليارد ريال منقسم به سه هزار سهم يک ميليون ريالي با نام بود.

مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ سه میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال انجام و در سال 1395 به ثبت رسید.

در سال 1397، مرحله سوم افزایش سرمایه نیز از مبلغ یکصد میلیارد ریال به ششصد میلیارد ثبت گردید.

 

ميزان سرمايه و ترکيب سهام سهامداران پس از ثبت افزايش سرمايه:

رديف

اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد

مبلغ سهام - ريال

1

مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

597.998

99.666

597.998.000.000

2

شرکت پترو فرهنگ

1

0.0001

1.000.000

3

شرکت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان

1000

0.1666

1.000.000.000

4

شرکت فرآیند نوین استحکام سازه

1000

0.1666

1.000.000.000

5

شرکت خدمات بيمه ای شرف اطمينان

1

0.0001

1.000.000

جــمـــــــــع

600.000

100%

600.000.000.000

 

 

 هيأت مديره شرکت :

 آخرین ترکیب هیات مدیره در زمان تهیه گزارش به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی

سمـت

موظف / غير موظف

به نمايندگی از طرف

عباسعلی غیاثی

رئيس هيأت مديره

غیر موظف

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

وحیدالله زنجانپور

مديرعامل و
نائب رئيس هيأت مديره

موظف

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

ابراهیم آقاخانی

عضو هيأت مديره

غيرموظف

شرکت نوین استحکام سازه

حمیدرضا شریعت

عضو هيأت مديره

غيرموظف

شرکت پترو فرهنگ

عباس معینی

عضو هيأت مديره

غيرموظف

شرکت خدمات بیمه ای شرف اطمینان

 

 

 

ورود به فروشگاه