1ـ تاريخچه :

شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان (سهامي خاص) در تاريخ 1381/4/6 تحت شماره 188310  در اداره ثبت شرکتهاي تهران به نام شرکت ليزينگ فرهنگيان شرف به ثبت رسيد و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1384/3/8 نام شرکت از شرکت ليزينگ فرهنگيان شرف به شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان تغيير یافت.

 

2ـ موضوع شرکت :

موضوع فعالیت شرکت عبارت اس از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی و بدون ربا، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط.

شرکت می تواند در راستای موضوع فعالیت به انجام امور ذیل بپردازد :

1- خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات؛

2- دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جز بانک ها و موسسات اعتباری)، به منظور اعضای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛

3- مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جز بانک ها و موسسات اعتباری) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛

4 - دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط؛

 

ورود به فروشگاه